turkish business translation

Translation of Power of Attorneys

A power of attorney (POA) or letter of attorney is a written authorization to represent or act on another's behalf in private affairs, business, or some other legal matter. The person authorizing the other to act is the principal, grantor, or donor (of the power), and the one authorized to act is the agent, donee, or attorney or, in some common law jurisdictions, the attorney-in-fact. Formerly, a power referred to an instrument under seal while a letter was an instrument under hand, but today both are under hand (i.e., signed by the donor), and therefore there is no difference between the two.

Signatures and Notarization

In order for a power of attorney to be a legal document it must be signed and dated at a minimum by the principal. This alone, however, is not usually considered sufficient if the legality of the document is ever challenged by a third party. Having the document reviewed and signed (and often stamped) by a notary public increases the likelihood of withstanding such a challenge. In Turkey, a power of attorney requires notarization and the signature of at least one witness. Each country has specific process and it is important to confirm the most recent version.

We have extensive experience in translation of power of attorneys. This expertise means that the translator assigned to translating your contract will use only the most appropriate business terminology based on his / her legal knowledge required to translate into the target language. Translators working for Turkish Translation Services have in-depth experience with different types of business organizations and have competence in the language of business contracts. In order to expand their limits of business translation capabilities, they are specialised in economics and international commerce, and they follow developments in their fields in order to keep up-to-date.

Positive Translation Agency, Istanbul is a professional translation agency having an extensive understanding with respect to the need to stick to tight deadlines. We are aware of the fact that it can sometimes be essential for the growth of your business to have a power of attorney translated on such short notice. Therefore, as we receive your quote, we will get back to you in an hour at most, and provide you with information on the exact time and conditions for the completion of the translation of your power of attorney. Then, you can be assured that we will deliver your contract by its guaranteed deadline.

We, at Positive Translation Services, are deeply experienced and fast in delivering high quality business translation services.

VEKALETNAME


Leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla bizi temsile, hak ve menfaatlerimizi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları bizi temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda bizi temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmamız yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adımıza pey sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere AA Caddesi No:99 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Kadıköy Vergi Dairesinin 0000000 sicilinde kayıtlı İstanbul barosu avukatlarından Av. XXXXXXX, aynı adreste mukim 111111 SSK sicil numaralı Av. CCCCCCCC ve yine aynı adreste mukim 2222222 SSK sicil numaralı Av. DDDDDDD tarafımızdan vekil tayin edildi.

 VEKALETİ VEREN: 

business translation turkey
business translation services
turkish translation services