turkish business translation

Business Translation Services in Turkey

A non-disclosure agreement (NDA), also known as a confidentiality agreement (CA), confidential disclosure agreement (CDA), proprietary information agreement (PIA), or secrecy agreement, is a legal contract between at least two parties that outlines confidential material, knowledge, or information that the parties wish to share with one another for certain purposes, but wish to restrict access to by third parties. It is a contract through which the parties agree not to disclose information covered by the agreement. An NDA creates a confidential relationship between the parties to protect any type of confidential and proprietary information or trade secrets. As such, an NDA protects nonpublic business information.

NDAs are commonly signed when two companies, individuals, or other entities (such as partnerships, societies, etc.) are considering doing business and need to understand the processes used in each others business for the purpose of evaluating the potential business relationship. NDAs can be "mutual", meaning both parties are restricted in their use of the materials provided, or they can restrict the use of material by a single party.

It is also possible for an employee to sign an NDA or NDA-like agreement with an employer. In fact, some employment agreements will include a clause restricting employees' use and dissemination of company-owned "confidential information."

We have extensive experience in confidentiality agreement translations. This expertise means that the translator assigned to translating your contract will use only the most appropriate business terminology based on his / her legal knowledge required to translate into the target language. Translators working for Positive Translation Services have in-depth experience with different types of business organizations and have competence in the language of business agreements. In order to expand their limits of business translation capabilities, they are specialised in economics and international commerce, and they follow developments in their fields in order to keep up-to-date.

Turkish Translation Services is a professional translation agency having an extensive understanding with respect to the need to stick to tight deadlines. We are aware of the fact that it can sometimes be essential for the growth of your business to have a confidentiality agreement translated on such short notice. Therefore, as we receive your quote, we will get back to you in an hour at most, and provide you with information on the exact time and conditions for the completion of the translation of your confidentiality agreement. Then, you can be assured that we will deliver your contract by its guaranteed deadline.

We, at Turkish Translation Services, are deeply experienced and fast in delivering high quality business translation services.


Pozitif Tercüme Gizlilik Anlaşması

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu sözleşme Emekli Subay Evleri No:52/7 E s e n t e p e Şişli-İstanbul adresinde mukim Pozitif Tercüme ile ................... .......... .......... ........... .......... .......... ........... ..... adresinde mukim.............. ........... .......... .......... ........... .......... .......... ........... ...arasında ............ .......... .......... ..... tarihinde yürürlüğe girmek üzere yapılmıştır.

Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

1. Gizli Bilginin Tanımı

Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

2.Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a) büyük bir gizlilik içinde korumayı

b) herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişiler verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt eder ler.

3. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

a. Kamuya mal olmuş bilgiler

b. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.


4. Münhasır Hak Sahipliği

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

5. Alınması Gereken Önlemler

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü z ararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

6. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesininsona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

7. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

8. Devir ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

10. Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

11. Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

12. Bildirimler

Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.

13. Damga Vergisi

Sözleşme, (2) iki nüsha olarak hazırlanmıştır. Damga vergisi yükümlülüğü taraflarca eşit olarak karşılanacaktır. 

business translation turkey
business translation services
turkish translation services